A A A

Uprawnienia budowlane z 1928 roku

Prawo budowlane z 1928 roku było pierwszym i jednocześnie najdłużej obowiązującym aktem prawnym normującym zagadnienia związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Biorąc pod uwagę fakt, że nadal na wielu placach budów i w pracowniach projektowych spotykamy ludzi, którzy posiadają uprawnienia uzyskane w oparciu o rozporządzenie Prezydenta Rze- czypospolitej z 1928 roku nie można pominąć ich w niniejszym opracowaniu. Cechą charakterystyczną dla uprawnień nadawanych na pod- stawie wyżej wymienionego rozporządzenia jest niewielka liczba specjalności, które obejmują swym zakresem całość budownictwa ogólnego. Z czasem jednak zaistniała potrzeba rozszerzenia zakre- sów tych uprawnień o pojawiające się nowe dziedziny. Zgodnie z formułą przyjętą w tym opracowaniu szczegóły zilustru- je tabela, która ukazuje wszystkie specjalności uprawnień budowla- nych nadawanych na podstawie rozporządzenia z 1928 roku. W każ- dej specjalności jest szczegółowo określone wykształcenie wymagane do uzyskania takich uprawnień, podstawa prawna, w oparciu o któ- rą uprawnienia zostały nadane oraz zakres, w jakim dane upraw- nienia można wykonywać. Taka ilość informacji jest niezbędna, gdyż jak za chwilę się okaże, każdy z tych czynników miał decydujący wpływ na zakres nadawanych uprawnień. Omawiany akt prawny stworzył podwaliny pod kolejne regulacje w tym zakresie i wszystkie kolejne akty prawne regulujące to zagadnienie są lepszą lub gorszą repliką pierwowzoru. Dla łatwiejszego odbioru zarówno rozporządzenia, jak i tabeli zawierającej zestawienie uprawnień nadawanych w latach 1928-1961 prezentujemy wyjaśnienie pojęć tam używanych, które zostało oficjal- nie sformułowane w 1975 roku przez Ministra Gospodarki Tereno- wej i Ochrony Środowiska: 1. Budynki monumentalne — budynki uznane za takie przez organ nadzoru budowlanego, bez względu na wielkość ich kubatury (pismo MAGTiO znak UAN 3-661-27/75 z 20.06.1975 r.) 2. Pełne uprawnienia budowlane z art. 364 Prawa budowlanego z 1928 r. nie ograniczone do wykonawstwa, ustalają jednakowy zakres rzeczowy prawa do wykonywania funkcji kierownika budowy i robót oraz funkcji projektanta. Zakres ten obejmuje, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kont- rolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego budynków i innych budowli z wyjątkiem: — budynków zabytkowych i pomników, — budynków monumentalnych, — budynków i budowli o skomplikowanej konstrukcji, — budowli linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotech- nicznych i wodno-melioracyjnych (pismo MAGTiO znak UAN 3-661-27/75 z 20.06.1975 r.)