A A A

Rodzaj i zakres uprawnień budowlanych

§ 4. Rodzaj uprawnień budowlanych, ich zakres oraz specjalność techniczno-budowlaną, w której te uprawnienia mogą być wydane, ustala się w zależności od rodzaju wykształcenia technicznego posia- danego przez ubiegającego się o uprawnienia i zakres odbytej przez niego praktyki zawodowej. § 5. 1. Osoba posiadająca dyplom magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do: 1) sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszel- kich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstruk- cyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skom- plikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitar- nych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitar- nych, 2) kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budow- lanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji, przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do sporządzania projektów: • przez osoby posiadające dyplom magistra inżyniera co najmniej 3 lata praktyki, • przez osoby posiadające dyplom inżyniera co najmniej 4 lata praktyki przy sporządzaniu projektów budowlanych (architek- tonicznych i konstrukcyjnych) oraz 1 roku praktyki przy robo- tach budowlanych na budowie obiektów budowlanych, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami — co najmniej 3 lata praktyki przy robotach budowlanych na budowie obiektów budowlanych. § 6. 1. Osoba posiadająca dyplom magistra inżyniera lub in- żyniera w zakresie inżynierii budowlanej oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do: 1) sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitar- nych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych: a) wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego, b) obiektów budowlanych o prostej architekturze (1 ust. 3), c) budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyj- nym lub składowym, 2) kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budow- lanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do sporządzania projektów: • przez osoby posiadające dyplom magistra inżyniera co najmniej 3 lat praktyki, • przez osoby posiadające dyplom inżyniera co najmniej 4 lat praktyki przy sporządzaniu projektów budowlanych konstruk- cyjnych i architektonicznych oraz 1 roku praktyki przy robo- tach budowlanych na budowie obiektów budowlanych, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi: • co najmniej 3 lat praktyki przy robotach budowlanych na terenie obiektów budowlanych. § 7. 1. Osoba posiadająca dyplom magistra inżyniera lub inżyniera mechanika oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do: 1) sporządzania projektów konstrukcji stalowych w obiektach budo- wlanych, 2) kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych w za- kresie robót odnoszących się do budowy (montażu) konstrukcji stalowych i związanych z nimi robót przy konstrukcjach żel- betowych bądź betonowych. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodo- wej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do sporządzania projektów: • przez osoby posiadające dyplom magistra inżyniera co najmniej 3 lat praktyki, • przez osoby posiadające dyplom inżyniera co najmniej 4 lat praktyki przy sporządzaniu projektów konstrukcji stalowych obiektów budowlanych oraz 1 roku praktyki na budowie przy montażu konstrukcji stalowych lub w zakładzie produkującym konstrukcje stalowe przy produkcji tych konstrukcji, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi — co najmniej 3 lat praktyki na budowie przy montażu konstrukcji stalowych. § 8. 1. Osoba posiadająca dyplom magistra inżyniera lub in- żyniera w zakresie inżynierii sanitarnej oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do: 1) sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych, 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do sporządzania projektów: • przez osoby posiadające dyplom magistra inżyniera co najmniej 3 lat praktyki, • przez osoby posiadające dyplom inżyniera co najmniej 4 lat praktyki przy sporządzaniu projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 1 roku praktyki przy budowie instalacji i urządzeń instalacji, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami — co najmniej 3 lat praktyki przy budowie instalacji i urządzeń sanitar- nych. 3. Uprawnienia budowlane wymienione w ust. 1 upoważniają odpowiednio do posiadanego rodzaju uprawnień do sporządzania prostych projektów budowlano-konstrukcyjnych lub kierowania ro- botami budowlanymi w tym zakresie, w jakim roboty te wchodzą jako elementy budowlane do instalacji i urządzeń sanitarnych. § 9. 1. Osoba posiadająca dyplom magistra inżyniera lub in- żyniera elektryka albo dyplom magistra inżyniera lub inżyniera łącz- ności oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać upraw- nienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych do: 1) sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszech- nego, 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa powszech- nego. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do sporządzania projektów: • przez osoby posiadające dyplom magistra inżyniera co najmniej 3 lat praktyki, • przez osoby posiadające dyplom inżyniera co najmniej 4 lat praktyki przy sporządzaniu projektów instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powsze- chnego oraz 1 roku praktyki przy budowie instalacji i urządzeń elektrycznych, 2) do kierowania robotami — co najmniej 3 lat praktyki przy budowie lub eksploatacji i urządzeń elektrycznych. § 10. Osoby posiadające w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej kwalifikacje wymagane w przepisach § 5-9 zarówno do uzyskania uprawnień budowlanych do sporządzania projektów, jak też do kierowania robotami budowlanymi — otrzymują uprawnienia budowlane do sporządzania projektów i kierowania robotami budo- wlanymi łącznie. § 11. 1. Osoba posiadająca świadectwo technika budowlanego oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane w łącznym zakresie specjalności architektonicznej i kon- strukcyjno-inżynieryjnej do: 1) kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wy- łączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji albo 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie ustalonym w pkt. 1 oraz sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyj- nych obiektów budowlanych o prostej architekturze (§ 1 ust. 3), z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi (ust. 1 pkt. 1) — co najmniej 3 lat praktyki przy robotach budowlanych na budowie obiektów budowlanych, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi i sporządzania projektów łącznie (ust. 1 pkt. 2) — co najmniej 5 lat praktyki przy sporządzaniu projektów architek- tonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz 3 lat praktyki przy robotach budowlanych na budowie obiektów budo- wlanych. § 12. 1. Osoba posiadająca świadectwo technika mechanika oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budo- wlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do kierowania ro- botami budowlanymi przy budowie obiektów budowlanych w za- kresie robót odnoszących się do montażu konstrukcji stalowych i związanych z nimi robót przy konstrukcjach żelbetowych lub betonowych z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych wymienionych w ust wymagane jest posiadanie co najmniej 3 lat praktyki na budowie przy montażu konstrukcji stalowych obiektów budowlanych. § 13. 1. Osoba posiadająca świadectwo technika sanitarnego oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych do: 1) kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych, z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych albo 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie ustalonym pkt. 1 oraz sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych, z wyjątkiem skomplikowanych in- stalacji i urządzeń sanitarnych. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi (ust. 1 pkt. 1) — co najmniej 3 lat praktyki przy budowie instalacji i urządzeń sanitarnych, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi i sporządzania projektów łącznie (ust. 1 pkt 2) — co najmniej 5 lat praktyki przy sporządzaniu projektów instalacji i urządzeń sanitarnych. § 14. 1. Osoba posiadająca świadectwo technika elektryka lub technika łączności oraz odpowiednią praktykę zawodową może uzys- kać uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych do: 1) kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych, z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń elektrycznych albo 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie ustalonym w pkt 1 oraz sporządzania projektów instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych, z wyjątkiem skomplikowanych insta- lacji i urządzeń elektrycznych. 2. Dla uzyskania uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 1, wymagane jest posiadanie następującej praktyki zawodowej: 1) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi (ust. 1 pkt 1) — co najmniej 3 lat praktyki przy budo- wie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych, 2) przy ubieganiu się o uprawnienia do kierowania robotami budo- wlanymi i sporządzania projektów łącznie (ust. 1 pkt 2) — co najmniej 5 lat praktyki przy sporządzaniu projektu instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 3 lat praktyki przy budowie in- stalacji i urządzeń elektrycznych. § 15. 1. Osoba posiadająca dyplom mistrza zawodu murarskiego, ciesielskiego, żelbetoniarskiego lub innego zawodu budowlanego uznanego przez Przewodniczącego Komitetu Budownictwa za przy- datny przy robotach architektoniczno-budowlanych może uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy budynkach o prostej architekturze (§ 1 ust. 3), z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji. 2. Osoba posiadająca dyplom mistrza zawodu instalatorskiego lub innego zawodu budowlanego z zakresu instalacji i urządzeń sanitarnych może uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń. 3. Osoba posiadająca dyplom mistrza zawodu elektrotechnicz- nego lub innego obejmującego instalację urządzeń elektrycznych może uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalagi urządzeń elektrycznych w budynkach wymienio- nych w ust. 1, z wyjątkiem urządzeń skomplikowanych oraz urzą- dzeń elektrycznych niskiego napięcia o łącznej mocy nie przekracza- jącej 100 kW. 4. Dla osób, o których mowa w ust. 1-3, wystarczającym dowodem odbycia praktyki na budowie jest przedstawienie dyplomu mistrza.